Revision history of "Bilskrot"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:49, 21 February 202088.150.182.240 (Talk). . (2,370 bytes) (+2,370). . (Created page with "Det är besynnerligt, att det rullar så många mer eller mindre skrotbilar i Stenungsund. Dessa koldioxidmonster spyr ut mångfald större mängd miljöfarliga avgaser än de...")