Προγραμματιστικά εργαλεία σε περιβάλλον Linux

From EEYEM Pilot Wiki
Revision as of 11:44, 27 October 2016 by Admin (Talk | contribs) (Created page with "=Εισαγωγή= Το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο προγραμματισμός MySQL η οποία θα καλείτ...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Εισαγωγή

Το περιβάλλον στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο προγραμματισμός MySQL η οποία θα καλείται από ένα πρόγραμμα Java είναι το Linux. Για να εγκατασταθεί το Linux πρέπει να υπάρχει μία ελεύθερη κατάτμηση (partition) στον σκληρό δίσκο. Ένας πιο απλός και πρακτικός τρόπος είναι η χρήση εικονικού μηχανήματος. Η πλατφόρμα η οποία προσφέρεται δωρεάν στο διαδίκτυο και στην οποία μπορεί να εγκατασταθεί ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα σε ένα εικονικό μηχάνημα με προδιαγραφές τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε είναι το VirtualBox της Oracle. Για την εγκατάσταση του VirtualBox απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

1.)Αρχικά κατεβάζουμε το αρχείο εγκατάστασης από την τοποθεσία https://www.virtualbox.org

2.)Ο σύνδεσμος που χρειάζεται για να επιλέξουμε την έκδοση την οποία επιθυμούμε είναι ο Downloads στην αριστερη στήλη της σελίδας.

3.)