Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ερευνητικού προγράμματος «Ενίσχυση Έρευνας (ΠΕΝΕΡ-ΕΑΠ16)» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Σύστημα ακαδημαϊκής υποστήριξης φοιτητών τριτοβάθμιας ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / Academic support system for ODL University Students».

Το ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στη θεωρητική θεμελίωση, το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην τριτοβάθμια ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθ. Αντώνης Λιοναράκης.